Nu 25% korting op het lidmaatschap met de code: JTLancering

Werptechnieken (Nage-waza)

Kies hier jouw systeem:

🟠 Basis video’s beschikbaar
🔷 Uitgebreide set video’s beschikbaar
⏺️ Nog geen video’s

Dai gokyo (vijfde groep)

(vijfde groep)

tekening van ritsu rei

Habukareta waza

(bewaarde technieken)

⏺️ Obi otoshi 帯落
⏺️ Seoi otoshi 背負落
⏺️ Yama arashi 山嵐
⏺️ O soto otoshi 大外落
⏺️ Daki wakare 抱分
⏺️ Hikikomi gaeshi 引込
⏺️ Tawara gaeshi 俵返
⏺️ Uchi makikomi 内巻込

Shinmeisho waza

(nieuw geaccepteerde technieken)

🟠 Morote gari 双手刈
🟠 Kuchiki taoshi 朽木倒
⏺️ Kibisu gaeshi 踵返
⏺️ Uchi mata sukashi 内股すかし
⏺️ Ko uchi makikomi 小内刈
⏺️ Tsubame gaeshi 燕返し
⏺️ Ko uchi gaeshi 小内返し
⏺️ O uchi gaeshi 大内返
⏺️ O soto gaeshi 大外返
⏺️ Harai goshi gaeshi 払腰返
⏺️ Uchi mata gaeshi 内股返
⏺️ Hane goshi gaeshi 跳腰返
⏺️ Kani basami 蟹挟
⏺️ O soto Makikomi 大外巻込
⏺️ Kawazu gake 河津掛
⏺️ Harai Makikomi 払巻込
⏺️ Uchi mata Makikomi 内股巻込
⏺️Sode tsurikomi goshi 袖釣込腰
🟠 Ippon Seoi nage 一本背負投

Beenworpen

(ashi waza)

 1. 🔷 O soto gari 大外刈
 2. 🔷 De ashi barai 出足払
 3. 🔷 Hiza guruma 膝車
 4. 🟠 Ko soto gake 小外掛
 5. 🔷 O uchi gari 大内刈
 6. 🔷 Ko uchi gari 小内刈
 7. 🟠 Okuri ashi barai 送足払
 8. 🟠 O soto guruma 大外車
 9. ⏺️ O soto otoshi 大外落
 10. 🟠 Ko soto gari 小外刈
 11. 🔷 Sasae tsurikomi ashi 支釣込足
 12. 🟠 Harai tsurikomi ashi 払釣込足
 13. ⏺️ Soto Gake
 14. ⏺️ Ko uchi makikomi 小内刈
 15. 🟠 Ashi guruma 足車

Heupworpen

(koshi waza)

 1. 🔷 Uki goshi 浮腰
 2. 🟠 Kubi Nage
 3. 🟠 Tsuri goshi 釣腰
 4. 🟠 Koshi guruma 腰車
 5. 🟠 Harai goshi 払腰
 6. 🟠 Hane goshi 跳ね腰
 7. 🟠 Ushiro goshi 後腰
 8. 🔷 Tsurikomi goshi 釣込腰
 9. 🟠 Utsuri goshi 移腰
 10. 🟠 Uchi mata 内股
 11. 🔷 O goshi 大腰
 12. ⏺️ Ko Tsuri Goshi
 13. 🟠 O guruma 大車
 14. 🟠 Yama Arashi
 15. ⏺️ Obi Goshi

Schouderworpen

(kata waza)

 1. 🔷 Ippon Seoi nage 一本背負投
 2. 🟠 Morote Seoi Nage 双手背負投
 3. 🟠 Kata guruma 肩車
 4. ⏺️ Seoi Otoshi
 5. ⏺️ Hidari Seoi Nage
 6. ⏺️ Seoi Age

Armworpen

(te waza)

 1. 🔷 Tai otoshi 体落
 2. 🟠 Uki otoshi 浮落
 3. ⏺️ Hiji Otoshi
 4. 🟠 Sukui nage 掬い投
 5. ⏺️ Mochiage Otoshi
 6. 🟠 Sumi otoshi 隅落
 7. ⏺️ Obi Otoshi
 8. ⏺️ Kata Ashi Dori
 9. 🟠 Morote gari 双手刈

Offerworpen

(sutemi waza)

 1. 🔷 Tomoe nage 巴投
 2. 🟠 Yoko Tomoe Nage 横巴投
 3. ⏺️ Maki Tomoe Nage 巻巴投
 4. 🟠 Maki komi 巻込
 5. 🟠 Yoko gake 横掛
 6. 🟠 Tani otoshi 谷落
 7. 🟠 Sumi gaeshi 隅返
 8. 🟠 Uki waza 浮技
 9. ⏺️ Kani Basami
 10. 🟠 Yoko otoshi 横落
 11. 🟠 Hane makikomi 跳巻込
 12. 🟠 Ura nage 裏投
 13. 🟠 Yoko guruma 横車
 14. 🟠 Yoko wakare 横分
 15. ⏺️ Taware Gaeshi
tekening van za rei