Nu 25% korting op het lidmaatschap met de code: JTLancering

Staande technieken (Tachi-waza)

Kies hier jouw systeem:

Dai ikkyo

(eerste groep)

Dai nikyo

(tweede groep)

Dai sankyo

(derde groep)

Dai yonkyo

(vierde groep)

Dai gokyo (vijfde groep)

(vijfde groep)

tekening van ritsu rei

Habukareta waza

(bewaarde technieken)

 • Obi otoshi 帯落
 • Seoi otoshi 背負落
 • Yama arashi 山嵐
 • O soto otoshi 大外落
 • Daki wakare 抱分
 • Hikikomi gaeshi 引込返
 • Tawara gaeshi 俵返
 • Uchi makikomi 内巻込

Shinmeisho waza

(nieuw geaccepteerde technieken)

 • Morote gari 双手刈
 • Kuchiki taoshi 朽木倒
 • Kibisu gaeshi 踵返
 • Uchi mata sukashi 内股すかし
 • Ko uchi makikomi 小内刈
 • Tsubame gaeshi 燕返し
 • Ko uchi gaeshi 小内返し
 • O uchi gaeshi 大内返
 • O soto gaeshi 大外返
 • Harai goshi gaeshi 払腰返
 • Uchi mata gaeshi 内股返
 • Hane goshi gaeshi 跳腰返
 • Kani basami 蟹挟
 • O soto Makikomi 大外巻込
 • Kawazu gake 河津掛
 • Harai Makikomi 払巻込
 • Uchi mata Makikomi 内股巻込
 • Sode tsurikomi goshi 袖釣込腰
 • Ippon Seoi nage 一本背負投

Beenworpen

(ashi waza)

 1. O soto gari 大外刈
 2. De ashi barai 出足払
 3. Hiza guruma 膝車
 4. Ko soto gake 小外掛
 5. O uchi gari 大内刈
 6. Ko uchi gari 小内刈
 7. Okuri ashi barai 送足払
 8. O soto guruma 大外車
 9. O soto otoshi 大外落
 10. Ko soto gari 小外刈
 11. Sasae tsurikomi ashi 支釣込足
 12. Harai tsurikomi ashi 払釣込足
 13. Soto Gake
 14. Ko uchi makikomi 小内刈
 15. Ashi guruma 足車

Heupworpen

(koshi waza)

 1. Uki goshi 浮腰
 2. Kubi Nage
 3. Tsuri goshi 釣腰
 4. Koshi guruma 腰車
 5. Harai goshi 払腰
 6. Hane goshi 跳ね腰
 7. Ushiro goshi 後腰
 8. Tsurikomi goshi 釣込腰
 9. Utsuri goshi 移腰
 10. Uchi mata 内股
 11. O goshi 大腰
 12. Ko Tsuri Goshi
 13. O guruma 大車
 14. Yama Arashi
 15. Obi Goshi

Schouderworpen

(kata waza)

 1. Ippon Seoi nage 一本背負投
 2. Morote Seoi Nage 双手背負投
 3. Kata guruma 肩車
 4. Seoi Otoshi
 5. Hidari Seoi Nage
 6. Seoi Age

Armworpen

(te waza)

 1. Tai otoshi 体落
 2. Uki otoshi 浮落
 3. Hiji Otoshi
 4. Sukui nage 掬い投
 5. Mochiage Otoshi
 6. Sumi otoshi 隅落
 7. Obi Otoshi
 8. Kata Ashi Dori
 9. Morote gari 双手刈

Offerworpen

(sutemi waza)

 1. Tomoe nage 巴投
 2. Yoko Tomoe Nage 横巴投
 3. Maki Tomoe Nage 巻巴投
 4. Maki komi 巻込
 5. Yoko gake 横掛
 6. Tani otoshi 谷落
 7. Sumi gaeshi 隅返
 8. Uki waza 浮技
 9. Kani Basami
 10. Yoko otoshi 横落
 11. Hane makikomi 跳巻込
 12. Ura nage 裏投
 13. Yoko guruma 横車
 14. Yoko wakare 横分
 15. Taware Gaeshi
tekening van za rei