Kies hier jouw systeem:

Dai ikkyo

(eerste groep)

 • De ashi barai 出足払
 • Hiza guruma 膝車
 • Sasae tsurikomi ashi 支釣込足
 • Uki goshi 浮腰
 • O soto gari 大外刈
 • O goshi 大腰
 • O uchi gari 大内刈
 • Seoi nage 背負投

Dai nikyo

(tweede groep)

Dai sankyo

(derde groep)

Dai yonkyo

(vierde groep)

Dai gokyo (vijfde groep)

(vijfde groep)

Habukareta waza

(bewaarde technieken)

 • Obi otoshi 帯落
 • Seoi otoshi 背負落
 • Yama arashi 山嵐
 • O soto otoshi 大外落
 • Daki wakare 抱分
 • Hikikomi gaeshi 引込返
 • Tawara gaeshi 俵返
 • Uchi makikomi 内巻込

Shinmeisho waza

(nieuw geaccepteerde technieken)

 • Morote gari 双手刈
 • Kuchiki taoshi 朽木倒
 • Kibisu gaeshi 踵返
 • Uchi mata sukashi 内股すかし
 • Ko uchi makikomi 小内刈
 • Tsubame gaeshi 燕返し
 • Ko uchi gaeshi 小内返し
 • O uchi gaeshi 大内返
 • O soto gaeshi 大外返
 • Harai goshi gaeshi 払腰返
 • Uchi mata gaeshi 内股返
 • Hane goshi gaeshi 跳腰返
 • Kani basami 蟹挟
 • O soto Makikomi 大外巻込
 • Kawazu gake 河津掛
 • Harai Makikomi 払巻込
 • Uchi mata Makikomi 内股巻込
 • Sode tsurikomi goshi 袖釣込腰
 • Ippon Seoi nage 一本背負投

Beenworpen

(ashi waza)

 1. O soto gari 大外刈
 2. De ashi barai 出足払
 3. Hiza guruma 膝車
 4. Ko soto gake 小外掛
 5. O uchi gari 大内刈
 6. Ko uchi gari 小内刈
 7. Okuri ashi barai 送足払
 8. O soto guruma 大外車
 9. O soto otoshi 大外落
 10. Ko soto gari 小外刈
 11. Sasae tsurikomi ashi 支釣込足
 12. Harai tsurikomi ashi 払釣込足
 13. Soto Gake
 14. Ko uchi makikomi 小内刈
 15. Ashi guruma 足車

Heupworpen

(koshi waza)

 1. Uki goshi 浮腰
 2. Kubi Nage
 3. Tsuri goshi 釣腰
 4. Koshi Guruma
 5. Harai Goshi
 6. Hane Goshi
 7. Ushiro goshi 後腰
 8. Tsurikomi goshi 釣込腰
 9. Utsuri Goshi
 10. Uchi mata 内股
 11. O Goshi
 12. Ko Tsuri Goshi
 13.  O Guruma
 14. Yama Arashi
 15. Obi Goshi

Schouderworpen

(kata waza)

 1. Ippon Seoi Nage
 2. Morote Seoi Nage
 3. Kata Guruma
 4. Seoi Otoshi
 5. Hidari Seoi Nage
 6. Seoi Age

Armworpen

(te waza)

 1. Tai Otoshi
 2. Uki otoshi 浮落
 3. Hiji Otoshi
 4. Sukui nage
 5. Mochiage Otoshi
 6. Sumi Otoshi
 7. Obi Otoshi
 8. Kata Ashi Dori
 9. Morote Gari

Offerworpen

(sutemi waza)

 1. Tomoe nage 巴投
 2. Yoko Tomoe 
 3. Maki Tomoe
 4. Maki Komi
 5. Yoko Gake
 6. Tani otoshi 谷落
 7. Sumi Gaeshi
 8. Uki Waza
 9. Kani Basami
 10. Yoko Otoshi
 11. Hane Makikomi
 12. Ura Nage
 13. Yoko guruma 横車
 14. Yoko Wakare
 15. Taware Gaeshi